De basis op orde in Breda

Afwijkingen programma en thema's

Thema Veilig Breda

Geen leges innen op niet geactualiseerde bestemmingsplannen:

Deze maatregel is per maart 2018 in werking getreden, Rijk past actualiseringsplicht aan vermoedelijk 1 juli 2018 in werking. We schatten  de niet te innen leges van maart tot juli 2018 in op € 0,4 miljoen. Dit is reeds eerder bestuurlijk besproken, en wordt nu in deze Berap geconcretiseerd. Een nadere uitwerking en de definitieve vaststelling van de bedragen getallen volgt nog.

Implementatie evenementenbeleid:

Door deregulering van vergunning naar meldplicht voor evenementen, ontvangen we minder opbrengsten uit leges. Daarnaast zorgen de vrijstelling voor precario door invoering van de reserveringskalender en een tegemoetkoming in de kosten voor veiligheid bij evenementen naar verwachting voor negatieve resultaten ten opzichte van de begroting. Het evenementenbeleid bevindt zicht in een overgangssituatie. Met een budgetoverheveling uit 2017 van €0,15 miljoen, en extra kosten van naar verwachting €0,25 miljoen, rest een tekort van €0,1 miljoen.

Achterstanden Basisadministratie Gebouwen (BAG):

Eind 2017 is bestuurlijk besloten om een extra impuls te geven aan het wegwerken van de achterstanden in de BAG. Gevolg van het wegwerken van BAG-meldingen zijn naast de bouwkundige inventarisatie ook de juridische vervolgstappen en eventuele legalisering dan wel handhaving. Per april zijn hiervoor 5 fte ingehuurd om een versnelling te bereiken en dient e.e.a. structureel geborgd te worden. Het risico voor 2018 is daarmee € 0,33 miljoen.

Extra baten, vermindering uitgaven

  • De bijdrage aan VRMWB (veiligheidsregio Midden- en West Brabant) is verlaagd in 2018:

Door een nieuwe verdeelsleutel bedraagt de vermindering in de bijdrage aan de veiligheidsregio voor 2018 in totaal €0,878 miljoen.

  • De introductie van de MWB-norm bij de OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West Brabant) vanaf 2019:

Door een wijziging in normstelling binnen de werkprogramma’s van de OMWB vindt naar verwachting vanaf 2019 een vermindering in de bijdrage voor de gemeente Breda naar verwachting gefaseerd plaats vindt tot een grootte van €0,4 miljoen in 2021 (exacte bedragen worden nog bepaald). Er is vooralsnog geen effect te verwachten in 2018.

Thema Beheer van de openbare ruimte

Beheer kapitaalgoederen  
In het voorjaar 2018 is de voortgangsevaluatie “Beleidskader beheer kapitaalgoederen openbare ruimte” met de gemeenteraad besproken. Zie hiervoor Raadsbrief 08-02-2018 en de bijbehorende memo: BBV 2017-1235 xBijlage. In september 2018 wordt de actualisatie van het beleidskader met de gemeenteraad besproken.

Civiel Technische Kunstwerken (CTK)
Kijkend naar voorgaande jaren en de huidige ontwikkeling binnen CTK wordt een overschrijding van tussen de € 0,1 – 0,2 miljoen voorzien. Op dit moment wordt gewerkt aan het beheerplan civieltechnische kunstwerken. Dit wordt na de zomer van 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Daarin is onderzocht en onderbouwd hoe het beheer van de kunstwerken op het gewenste niveau kan worden gebracht en gehouden.

Boomvervanging
Tijdens de extreme storm van 18 januari zijn op diverse locaties takken uit bomen gewaaid of complete bomen omgewaaid. Het herstellen van de schade na de storm heeft extra inzet gevraagd en gezorgd voor meer boomvervanging dan begroot. Dit zorgde voor een niet begrote kostenpost van € 0,1 miljoen.

Afvalservice

Afvalservice kent een gesloten systeem. Dit houdt in dat de kosten volledig worden gedragen door de afvalstoffenheffing.

In januari 2018 is de gehele begroting van afvalservice gereviewd. Dit heeft geleid tot bijstellingen op het technische vlak:

  • Kosten € 0.3 miljoen voor de inning door de BWB worden ten laste gebracht van afvalservice, waar deze voorheen ten laste kwamen van de centrale post financiën.
  • De kostenstijging waar eind 2017 over is gerapporteerd in de bestuursrapportage blijken voornamelijk te moeten worden aangemerkt als een investering. Hiervoor wordt dit voorjaar nog een separaat voorstel voor ophoging van het krediet met € 0.55 miljoen aangeboden.

 Binnen de exploitatie van afvalservice is er sprake van hogere kosten:

  • Extra inzet personeel, met name door de invoering van VANG, € 0.5 miljoen.
  • Extra verwerkingskosten (op- en overslag, transport, sorteren) € 0.2 miljoen.
  • Diverse kleinere posten met hogere kosten € 0.3 miljoen.

Daarnaast is er sprake van hogere inkomsten:

  • Door de groei van het aantal woningen is er sprake van meer heffingen dan voorzien € 0.6 miljoen.

Dit levert een tekort op van € 0.4 miljoen. Er wordt binnen de bedrijfsvoering van afvalservice gestuurd op beperking van dit tekort.

Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Verkoop van panden (en gronden).
In 2018 komen een 7-tal panden (van de zwarte lijst) in de actieve verkoop.
Verwacht wordt dat in 2018 dat tot een daadwerkelijke verkoop zal leiden van zeker vier van deze panden. Voor de andere drie panden zou de verkoop ook nog in 2019 kunnen doorlopen. Los hiervan is in februari al het Racketcentrum verkocht. De eenmalige opbrengsten worden meegenomen in het jaarresultaat van de gemeente. Een aantal posten zoals voorbereiding verduurzaming, brandveiligheid, valbeveiliging en onderhoud Rat Verleghstadion zullen hier eveneens ten laste van worden gebracht. De raming bedraagt €0,8 miljoen netto verkoopopbrengst.

Verbouwing Stadhuis.
Het budget voor de verbouwing van het stadhuis , oorspronkelijk begroot op € 1,1 miljoen, wordt overschreden met € 0,26 miljoen en komt daarmee uit op € 1,36 miljoen. Deze overschrijding is het gevolg van meerdere factoren. Belangrijkste hierbij is dat we geconfronteerd zijn met stijgende prijzen als gevolg van de aantrekkende markt. Dit zien we ook bij andere projecten terug. Daarnaast hebben we te maken met een aantal onvoorziene zaken. De grootste onvoorziene kostenposten betreffen: een asbestsanering, de tijdelijke oplossing voor audiovisuele middelen en extra kosten vanwege het werken in een monumentaal pand.

Onderhoud Rat Verleghstadion in 2018.
In 2013 heeft het college besloten dat tijdelijk een deel van het groot onderhoud van het stadion naar de gemeente komt en daarmee alleen dát onderhoud uit te voeren dat nodig is om veiligheid te waarborgen en kapitaalvernietiging te voorkomen. In de eerste wijziging 2014 is opgenomen dat de gemeente voor maximaal € 0,25 miljoen per jaar groot onderhoud gaat uitvoeren. Op 30 juni 2018 komt deze tijdelijke wijziging op de huurovereenkomst te vervallen. Overleg over een nieuwe huurovereenkomst vindt nu plaats. In het jaarplan 2018 heeft de gemeente € 256.826 voor onderhoud opgenomen. Naar verwachting zal ca. € 0,2 miljoen uitgegeven worden in de periode tot 1 juli.  In de onderhoudsvoorziening is daar geen dekking voor aanwezig.

Brandpreventieve maatregelen
Om werk met werk te maken en omdat een groot aantal brandpreventieve maatregelen noodzakelijk is, wordt tezamen met het programma verduurzaming brandpreventieve maatregelen uitgevoerd in 2018. Er is hier nog geen exacte raming van beschikbaar (maar indicatief moet gedacht worden aan een bedrag tussen de € 0,5 mln en € 1 mln.) Veel zal afhangen van de beschikbaarheid van projectleiders en het tempo van de verduurzaming. De dekking hiervoor komt uit de verkoopopbrengsten.

Risico op de business case verduurzaming
De marktprijzen in de bouw, waaronder die van de installatie- en electrobranche, stijgen momenteel fors. Dit heeft ook effect op de aanleg en installatie van verduurzamingsmaatregelen en zodoende ook op de businesscase verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Deze kostenstijging wordt vooralsnog binnen de businesscase opgevangen, door bijvoorbeeld ook de stijging van de energieprijzen in te rekenen.

Clubhuis SC Hoge Vucht
Het college heeft in de vergadering van 27 juni 2017 ingestemd met een voorstel voor het verplaatsen van ’Clubhuis SC Hoge Vucht’ naar het gemeentelijk sportcomplex Kadijkje. De totale kosten van verplaatsing zijn berekend op een bedrag van € 0,403 miljoen en bestaan in hoofdzaak uit de kosten van ontwikkeling en bouw van een nieuw vervangend verenigingsclubhuis. Het college heeft ingestemd met het benodigd investeringsvolume voor €0,235 miljoen te dekken uit restanten op een viertal investeringsprojecten sport. Met betrekking tot het resterend benodigd volume van €0,168 miljoen heeft het college besloten dat te behandelen als een gemotiveerde en goedgekeurde budgetoverschrijding van het totaalbudget. Recent is een start gemaakt met de voorbereiding van de nieuwbouw van het verenigingsclubhuis.