Duurzaam wonen in Breda

Afwijkingen programma en thema's

Thema Wonen

Afwijkingen financieel:
De businesscase ‘statushouders’ is gereed. Hiermee bestaat een meerjarig perspectief om in deze wettelijke taak te voorzien. De prognose van de kosten valt hoger uit dan eerder voorzien en heeft een meerjarig karakter. Om de voorzieningenstructuur in stand te houden, zijn besluiten nodig over de financiële borging. De eerder verleende rijksbijdrage raakt bovendien in de loop van dit jaar uitgeput. De prognose voor 2018 bedraagt € 0,6 miljoen inclusief personele inzet. Het restant van de beschikbare bijdrage is € 0,15 miljoen.

De middelen van de eenmalige impuls voor de woonopgave zijn nog beschikbaar. Met de inzet van andere instrumenten is het vooralsnog goed gelukt om invulling te geven aan de kwantitatieve opgave voor sociale woningbouw. Waarschijnlijk is het budget voor 2018 niet helemaal nodig.

Vanwege bovenstaande verschuivingen in de begroting Wonen bestaat nog zicht op een sluitend financieel perspectief voor 2018. Gelet op de gemaakte afspraken met de corporaties over de impuls voor de sociale woonagenda is het van belang dat de € 1,5 miljoen zichtbaar en beschikbaar blijft. Met een mindere besteding in 2018 (indicatie € 0,5 miljoen) is dan voor 2019 € 1 miljoen te reserveren. Voor daaropvolgende jaren is het van belang jaarlijks vooruit te kijken naar de hoogte van de impuls voor sociale woningbouw. Het ligt daarbij voor de hand deze inzet van middelen te koppelen aan de verdere opbouw van het fonds stedelijke ontwikkeling.

De ambtelijke inzet voor de grote hoeveelheid CPO’s die zich op dit moment aandienen legt aanzienlijk beslag op de ambtelijke capaciteit. Dit leidt tot een herprioritering van deze inzet.

Thema Verdeling beschikbare ruimte, product Stedelijke planning en programmering

Resultaat administratieve eenheid grondbedrijf:
Naast de aangegeven tekorten en risico’s kunnen we melden dat de opbrengsten van grondexploitaties ook in 2018 positief zullen zijn. In de begroting 2018 is een incidentele winstneming van € 1,5 miljoen opgenomen. In de jaarrekening 2017 en het MPG 2018 wordt het meerjarenperspectief van de resultaten van de grondexploitaties gepresenteerd. Hieruit blijkt een verwacht resultaat in 2018 van ca. € 4,5 miljoen op grondexploitaties die worden afgesloten. Gezien de huidige marktontwikkeling is het reëel dat de genoemde begrote winstneming van € 1,5 miljoen wordt gerealiseerd. Het uiteindelijke resultaat van het grondbedrijf is afhankelijk van alle ontwikkelingen binnen het grondbedrijf (zoals afhankelijk van daadwerkelijke verkopen). De eerste doorkijk hiervan wordt halverwege 2018 gemaakt, met de halfjaarlijkse herziening van de grondexploitaties.  

Thema Bereikbaar Breda

HOV busbaan langs het spoor/onderdoorgang Doornboslaan:
Over de meerkosten van dit project zijn de onderhandelingen met de aannemer in dec 2017 afgerond en het resultaat is gemeld in de raadsbrief van 21 december 2017 (BRD 2017 15953). Het vervolgtraject zal nu verder via de rechtbank plaats vinden.

Taxiverordening:
Breda werkt op dit moment aan een taxiverordening en kwaliteitskeurmerk taxibranche. Het opstellen ven een taxiverordening heeft vertraging opgelopen die ook resulteerde in extra kosten van€0,06 miljoen. Het is een complexe materie. De taxibranche is niet eenduidig georganiseerd. Dat maakt samenwerking met de taxibranche om tot één voorstel te komen, lastig. Dit jaar is daardoor ook tijdens de Carnaval tijdelijk nog een taxivignet ingevoerd. De verordening zal naar verwachting worden vastgesteld vóór de zomer van 2018. Het taxikeurmerk zal conform planning operationeel worden uiterlijk tijdens carnaval 2019.