Ondernemend Breda

Afwijkingen programma en thema's

Thema Dynamische Stad

Product Cultureel Erfgoed

  • Voor 2018 wordt aan het einde van het jaar een tekort voorzien van ca. €223.000 als er geen maatregelen worden genomen. De volgende maatregelen zullen in 2018 genomen worden:
  • Er zal een nadere analyse van de afgelopen jaren gemaakt worden om na te gaan hoe dit tekort heeft kunnen ontstaan.
  • Er zullen keuzes gemaakt worden om (bovenwettelijke) taken niet meer uit te voeren en/of bepaalde kosten niet meer te maken. De financiële en inhoudelijke consequenties van  keuzes  zullen hiervoor in beeld gebracht  worden. Uitgangspunt is dat de wettelijke taken uitgevoerd worden.     Het gaat bij de bovenwettelijke taken en kosten bijvoorbeeld om subsidies van restauraties gemeentelijke monumenten, subsidies Culturele Hoofdstructuur Erfgoed (Grote kerk, Waalse kerk, Breda Nassaustad), erfgoededucatie, subsidies heemkundige musea, molens en Blast, aandacht voor Zuiderwaterlinie, aandacht voor van Gogh

In 2018 zijn de mogelijkheden om financieel bij te sturen beperkt, aangezien onder vrijwel alle bovenwettelijke taken en kosten meerjarige afspraken liggen. Ook mogen structurele subsidies wettelijk gezien niet in één keer stoppen, maar moeten in meerdere jaren afgebouwd worden.

Verbouwing Mezz

Op basis van de voorlopige kostenraming voor de verbouwingsvariant ‘Basis op orde’ van Mezz is in 2016 een budget gereserveerd van 1,35 miljoen euro. Vervolgens is voor het definitief ontwerp een doorrekening gemaakt door een onafhankelijk bouwadviesbureau. Deze doorrekening heeft geleid tot een voorlopige bouwkostenraming van € 1,8 miljoen. Pas na aanbesteding is deze raming definitief. Dit betekent dat er sprake is van een kostenoverschrijding van € 450.000.
In de raadsbrief van 30 oktober 2017 is de gemeenteraad over de voortgang en ontwikkelingen van de verbouwing geïnformeerd. Het college heeft in deze brief aangegeven dat op het moment van schrijven niet overgegaan kon worden tot de uitvoering van de verbouwing vanwege het financiële knelpunt. Op 21 december 2017 is de motie ‘Vreemd aan de orde van de dag: Mezz basis op orde’ door de gemeenteraad aangenomen. De raad heeft het college verzocht om te zoeken naar financieringsmogelijkheden voor het benodigde extra budget van € 450.000. Op 8 maart jl. heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra budget van € 450.000 uit de algemene reserve in de investeringsreserve.
Middels deze Berap effectueren we het eerder genomen besluit van de raad.

Thema Grote projecten

Via Breda
De bouw van fase 1 van Stationskwartier/Coulissen West zou in 2018 van start gaan. Echter duurt het haalbaarheidsonderzoek met 5Tracks langer, waardoor de start van de bouw nu in 2019 staat gepland. Ook de start van de bouw van 3 Hoefijzers Noord, gepland in 2018, zal naar verwachting in 2019 plaatsvinden. De ontwikkeling van het bouwplan neemt meer tijd in beslag dan voorzien.

Amphia
Amphia heeft het terrein aan de Langendijk recent verkocht aan BPD. BPD zal de gemeente benaderen voor het sluiten van een anterieure overeenkomst.