Vitaal en sociaal Breda

Afwijkingen programma en thema's

Thema Opgroeien

Vroeg in het jaar is het al gepast om aan te geven dat de begroting op het programma jeugd onvermijdelijk zal worden overschreden in 2018. In de loop van 2017 werd zichtbaar dat de stijgende lijn in de uitgaven versneld doorzette en zijn maatregelen aangekondigd om deze stijgende lijn af te buigen. We zagen desondanks in het laatste kwartaal toch een versnelling van de uitgavenstijging.
De kostenstijging doet zich met name voor op ambulante jeugdhulp. Deels is dit een gewenst ‘transformatie-effect’ (een verschuiving van zwaardere verblijfshulp naar lichtere ambulante vormen). Tegelijkertijd zien we (nog) geen afname van de verblijfszorg.

De begrotingsoverschrijding is, zoals onlangs aangegeven in het meerjarenperspectief, € 3,1 miljoen waarvan € 2,0 miljoen valt toe te schrijven aan de toename van ambulante jeugdhulp.

Thema Leren, Ontwikkelen en Werken

Wet BUIG

Het budget BUIG dat Breda ontvangt van het Rijk is nog steeds structureel te laag om alle bijstandsuitkeringen te kunnen betalen. In de Begroting 2018 is daarom € 3,25 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de reserve Sociaal Domein om het tekort op te kunnen vangen. Daarnaast wordt taakstellend een extra plan ingezet om het tekort verder terug te dringen. Het project Tijdelijk OmBuigen deed met succes ervaring op met projecten voor duurzame uitstroom. In 2018 krijgt dit een vervolg met de business-case ’Breda aan de Slag‘. Voor meer informatie hierover zie de bijlage “’Monitor Werk&Inkomen’. De resultaten over de eerste 3 maanden laten een dalende trend zien van het klantenbestand. De verwachting is dat deze trend, mede door de reeds genomen maatregelen en het extra pakket “Breda aan de slag” gedurende het jaar verder doorzet. Op dit moment zijn de werkelijke uitkeringslasten over januari en februari bekend. Medio april is het Rijksbudget BUIG 2018 nader voorlopig vastgesteld. Voor Breda een positieve bijstelling van € 1,4 miljoen. De bijstelling is vooral het gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2017. Bij het voorlopig Rijksbudget BUIG 2018 was hier nog van een raming uitgegaan. De hierboven genoemde onttrekking van € 3,25 miljoen uit de reserve Sociaal Domein kan naar verwachting met dit bedrag van € 1,4 miljoen verlaagd worden. Het Rijksbudget BUIG voor 2018 wordt pas definitief vastgesteld in september 2018. Omdat het Rijksbudget BUIG nog structureel te laag is blijven we, samen met andere gemeenten, actief inzetten op een lobby naar het ministerie ten aanzien van zowel de plausibiliteit van het nieuwe verdeelmodel als nadrukkelijk ook over de toereikendheid van het landelijke macrobudget BUIG.

Maatschappelijke Ondersteuning

Er is een nieuwe wet aangenomen: de Wet verplichte GGZ. In de Wvggz krijgen het college, de burgemeester en de Veiligheidsregio vanaf 2020 nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden. De uitvoering van de wet vraagt meer inzet (melding, onderzoek, rapportage) en inkoop van extra deskundigheid. De verwachting is dat het aantal meldingen en verzoeken tot crisismaatregelen zal toenemen, evenals de kosten daarvan. Gedurende 2018 zullen we de (financiële) impact van deze nieuwe wet steeds scherper krijgen.

Eerder was al aangekondigd dat de lonen en prijzen in het sociaal domein onder druk staan, als autonome ontwikkeling. Dat zien we inmiddels concreet terug bij aanbestedingen binnen de Wmo.  Per 1 april 2018 zijn nieuwe raamovereenkomsten afgesloten voor de levering en onderhoud van Wmo hulpmiddelen. Inhoudelijk zijn de cliënten al meegenomen in deze wijziging en zijn er goede overdrachtsafspraken gemaakt tussen leveranciers. In financiële zin is het resultaat dat de gemiddelde huurprijs per hulpmiddel significant stijgt; het effect hiervan wordt ingeschat als een stijging van de uitgaven op deze post met € 300.000,- op jaarbasis, een deel hiervan valt te verwachten al in het jaar 2018. We hebben hiervoor extra middelen van het rijk ontvangen.

Het Rijk kende tot voorheen een subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties waarmee zij steunpunten in de wijk konden realiseren.  Deze regeling is gestopt, en enkele organisaties hebben zich daarop tot het college gewend. Wij hebben niet de middelen om de subsidieregeling van het Rijk over te nemen.  Tegelijkertijd hechten wij veel belang aan voldoende wijksteunpunten en een goede spreiding van die punten. In Breda vinden we elkaar in Zorg voor Elkaar Breda.  Wij willen het maatschappelijk veld ondersteunen in hun gesprek op welke wijze we de impact van het wegvallen van de rijkssubsidie op Bredase burgers kunnen minimaliseren.  Bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met alle partijen die ook ontmoetingsruimten hebben over de beschikbaarheid van deze ruimten in de stad en hoe deze door meerdere partijen benut kunnen worden. Met als doel de ruimten beschikbaar te houden voor de inwoners in de wijken, zonder extra financiële impuls.

Het aantal aanvragen en de complexiteit van de problematiek van aanvragers voor begeleiding vanuit de Wmo blijft toenemen. Dit is grotendeels te verklaren door de demografische ontwikkeling in Breda en het langer zelfstandig thuis wonen met zorg en ondersteuning. Hierdoor zal er een verwacht negatief resultaat ontstaan voor het onderdeel maatwerk begeleiding (verwacht € 1,1 miljoen negatief), dat gecompenseerd met voorgenomen maatregelen bij begroting 2018 zal leiden tot negatief resultaat van 0,55 miljoen in 2018. Hierin is voor 2018 geen loon-prijsindicatie doorgevoerd. De toename van aanvragen en de complexiteit leidt bij sommige Wmo-wijkteams tot langere wachttijden dan gewenst, al blijven we wel binnen de wettelijke normen.

Verwacht tekort ten opzichte uitkering Rijk
X € 1 miljoen                                    

Product

Uitkering Rijk

Verwacht
tekort

% verwacht tekort  tov. uitkering Rijk

Wet BUIG

67,15

1,85

2,8%

Sociale Werkvoorziening

23,95

3,55

14,8%

Armoede

4,60

0,8

17,4%

Jeugdhulp

35,32

3,1

8,8%

Beschermd Wonen

32,54

1,5

4,6%

Wmo

34,76

0,55

1,6%

Totaal

198,32

11,35

5,7%

*) gezien het te verwachten resultaat van de Jaarrekening 2017 staat de geplande onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein (Begroting 2018) ad € 0,88 miljoen voor uitvoeringskosten onder druk.
In bovenstaand overzicht zijn alleen de budgetten genoemd die we ontvangen via uitkeringen van het Rijk of van Integratie uitkering gemeentefonds. Met uitzondering van de middelen voor armoede. Die komen uit de algemene middelen. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier dus niet het totale budget per product.

Thema Leven

Product Sport
De gemeente Breda is gastheer van de Champions Trophy 2018 in Breda. Zoals bij de Begroting 2018 is aangegeven wordt ‘winst’ verwacht vanuit een drietal perspectieven: vanuit sportperspectief, vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief en vanuit economisch perspectief. Hiervoor is € 0,6 miljoen beschikbaar aan extra middelen beschikbaar, waarvan € 0,3 miljoen voor de aanleg van een hockeyveld. Door verschuiving van budgetten is hieraan € 0,3 miljoen toegevoegd. De provincie Noord-Brabant heeft een subsidie beschikbaar gesteld van € 0,15 miljoen en van het bedrijfsleven worden bijdragen verwacht van € 0,15 miljoen. De beschikbare exploitatie-middelen komen daarmee uit op € 0,9 miljoen. Deze zullen besteed worden aan infrastructurele maatregelen voor het evenemententerrein, mobiliteit (parkeren / vervoer), citymarketing / hospitality,  side-events en dergelijke. Veiligheid is als pro memorie-post opgenomen. Omdat het een complex project is, wordt er gestuurd op risico’s. Binnen het weerstandsvermogen is € 0,2 opgenomen voor onderkende risico’s als gevolg van onvoldoende interesse lokale bedrijfsleven. Tot slot is € 0,3 miljoen aan investeringsmiddelen beschikbaar gesteld  voor de aanleg van onder andere een veld en hekwerken. Om dit administratief-technisch juist te laten verlopen, dient het beschikbaar gestelde krediet nog te worden gevoteerd.